December 30, 2016

January, 2017 He who has a sister has a brother-in-law. Chonyi (Kenya) Proverb


Ariye na dada kakosa mlamu. (Chonyi)
Aliye na dada ana mkwe pia. (Swahili)
Celui qui a une sœur, a aussi un beau frère. (French)
He who has a sister has a brother-in-law. (English)

Chonyi (Kenya) Proverb